Dung lượng 80Gb giá: 800.000đ/ BH 2 năm.

Dung lượng 160Gb giá: 1.000.000đ/ BH 2 năm.

Dung lượng 250Gb giá: 1.200.000đ/ BH 2 năm.

Dung lượng 320Gb giá: 1.400.000đ/ BH 2 năm.

Dung lượng 500Gb giá: 1.500.000đ/ BH 2 năm.